Avaleht

 

SA Tilsi Perekodu põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Põlva vallas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

MTÜ Igale Lapsele Pere viib sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames
läbi projekti “Traumateadlikkust tõstva sekkumise TBRI® sisseviimine laste
hoolekande keskkondadesse ja laste tugivõrgustiku teadlikkuse kasvu mõju
mõõtmine.”

Projekti raames toimub 4-päevane koolitus 18,19,25,26.04 Põlvas, Tercare koolituskeskuses, Põllu 1

kõigi koolituspäevade algus kell 9.00 – lõpp 16.00 

Koolituse sisu on üles ehitatud TBRI® sekkumise põhimõtete ja tegutsemise strateegiate
tundmaõppimisel ja paremate oskuste omandamisel. Kogumaht kokku on 4 koolituspäeva (kokku 32 akh),
1. päev: TBRI® sissejuhatus ja ülevaade
2. päev: TBRI® kontakti loomise põhimõtted
3. päev: TBRI® jõustamise põhimõtted
4. päev: TBRI® korrigeerimise põhimõtted
Koolitusel osaleja saab iga päeva teema kohta töövihiku, lisaks sensoorsete vahendite näidiskomplekti
ning koolitusel on võimalust tutvuda paljude lisaressursside ja -kirjandusega, mis õpitut ja omandatut
toetab.

 

Infot saab telefonidel:

Juhataja 5175868

Tihasmäe pere 5171127, Pääsumäe pere 57702541, Mõisaööbiku pere 58712222, Luigemetsa pere 53308587

Asenduskoduteenuse- ja järelhooldusteenuse  osutamiseks  kohti on kokku 24, seisuga 01.04. 2023 on asenduskoduteenusel  22 last/noort,  vanuses 1-18 eluaastat.

Lapsed viibivad teenusel neljast  maakonnast:

  • Põlvamaa
  • Võrumaa
  • Tartumaa
  • Läänemaa