Uue lapse sissevõtmine

Perekoduteenus on asendushooldusteenuse osutamise vorm, kus teenuse osutamine toimub tegevusloa alusel  kuni kolme perevanemaga peres, kus elab  samal ajal koos kuni kuus last. Teenuse osutamisel järgitakse Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.
Tilsi Perekodul on välja töötatud “Eduka sisseelamise programm”, mis aitab lapsel võimalikult kiirelt ja hästi perekodu keskkonda sulanduda.

Lapse teenusele vastu võtmine:
• Lapse teenusele suunamise algatab ja teenuse  vajadusest informeerib asutust omavalitsus, esmased läbirääkimised vaba koha olemasolul teeb omavalitsusega perekodu juhataja
• Lapse teenusele võtmise/mitte võtmise otsustab asutuse juhataja koostöös perekodu antud pere perevanematega kuhu uue lapse paigutamine on planeeritud
• Enne lõpliku otsuse tegemist tutvub perekodu juhataja antud lapse omavalitsuse lastekaitsetöötaja poolt ettevalmistatud materjalidega ja  hindab saadud  info põhjal lapse tervislikke, arengulisi, hariduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid vajadusi ning enda asutuse võimalusi tagamaks antud lapsele vajalikud tingimused tugiteenused. Lisaks räägitakse omavahel läbi antud lapsele teenuse osutamise maksumus.
• Omavalitsuse lastekaitsetöötaja koostöös perekodu juhatajaga valmistab ette lapse asendushooldusele tulekuks.
• Omavalitsus koostab ja esitab asutusele vajalikud dokumendid, et korraldada lapse haridust ja tervist puudutavad toimingud.
• Asutuse juht sõlmib kohaliku omavalitsusega teenuse osutamise lepingu, lepingu algatab asutuse juhataja.

Vajalik dokumentatsioon/info teenuse osutamiseks:
Omavalitsuse sotsiaaltöötaja esitab asutusele:
• dokumendi, mis tõendab lapse õigust teenuse saamiseks (väljavõte kohtumäärusest vm).
• lapse isikut tõendava dokumendi või selle koopia
• juhtumiplaani
• rehabilitatsiooniplaani ja puude raskusastme määramise otsuse, töövõime hindamise otsuse (selle olemasolul).
• õpilasraamatu väljavõtte (kooli vahetuse korral)
• tervisega seotud dokumendid
• otsused lapsele määratud  õppevormist, tugiteenustest
• iseloomustuse koolist või lasteaiast
• ravimid ja raviskeemid
• isiklikud esemed (mälestusesemed, lapsele olulised esemed)

Teenuse osutamise protsess:

• Lapsele teenuse osutamise ajal jagab teenuse osutaja lapse eestkoste asutuse esindajale teenuse osutamisega seotud infot lapse kohta jooksvalt (tervis, haridus, suhtlemine lähedastega jne).
• Lapse igapäevaelu korralduslikud küsimused lahendab perekodu personal.

• Kõigis toimingutes, mis eeldavad lapse eestkostja nõusolekut pöördub perekodu juhataja lapse eestkosteasutuse esindaja poole ja need küsimused lahendatakse koostöös, lapse eestkosteasutuse esindajatega kontakteerub perekodu juhataja või teda asendav isik.

Teenuse osutamise lõpetamine:

• Teenuse osutamine lõpetatakse kokkuleppel lapse kohaliku omavalitsusega (vajadus teenuse pakkumiseks on ära langenud). Antud juhul on teenuse lõpetamise etteteatamise aeg vähemalt 30kalendripäeva.

• Teenuse osutamine lõpetatakse teenuseosutaja algatusel juhul kui teenuse osutamine antud lapsele/noorele ohustab antud lapse või teiste teenusel olevate laste huve ja tervist, teenuseosutaja teatab antud juhul omavalitsust teenuse lõpetamisest ette vähemalt 90 kalendripäeva (kokkuleppel omavalitsusega võib see aeg olla ka lühem).

• Teenuse osutamine lõpetatakse kui lapsel/noorel puudub seaduslik alus teenuse saamiseks:

  • Kui noor on saanud 18-aastaseks ja ei ole enne seda asunud õppima ega jätka õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes.
  • Kui õppiv noor on saanud 19a ja on hariduse omandamisel jõudnud 19a saades järgmise õppeaasta algusesse (kui noor on saanud 19a ja lõpetanud jooksva õppeaasta)
  • Kui vähemalt 18a noor on õpingud katkestanud

Teenuse maksumus
Teenuse üldise hinna määra kehtestab SA Tilsi Perekodu nõukogu ja seda muudetakse vajadusel kord aastas. Maksumuse muutumisest teavitatakse lepingu teisi osapooli kirjalikult ette vähemal kaks kuud. Teenust rahastab teenusele suunatud lapse/noore elukohajärgne  kohalik omavalitsus. Iga uue teenusele tuleva lapse/noore teenuse maksumus hinnatakse üle koos teenusele suunatava omavalitsuse töötajaga ja lepitakse kokku lähtuvalt antud lapse individuaalsetest vajadustest, hinna kehtestamisel on alumiseks piirmääraks asutuse üldine teenuse hinna määr. Kuid teenusele suunatava lapse individuaalseid vajadusi arvestades võib omavalitsuse töötajaga kokku leppida kõrgema hinna.